ساخت بج سینه ریخته گری گریز از مرکز

بج سینه یا همان نشان به عنوان مشخصه اصلی برایه شناخت افراد یا گروهی خاص مورده اسنفاده قرار میگیرد.

روشهای مختلفی برایه ساخت بج سینه مورده استفاده قرار میگیرد.

از جمله این روشها میتوان به ساخت بج سینه به روش ریخته گری اشاره کرد.

در این روش بج سینه به صورت ریخته گری گریز از مرکز ساخته شده که متریال مورده استفاده در این روش 

سرب یا زاماک میباشد .

بج ریخته گری از کیفیت بالایی برخوردار نیست و در تعداد محدود قابل اجرا نمباشد .